مشاهدة النسخة كاملة : How to prepare hematite from pure Fe


أحمد سامى 2012
18-08-2015, 06:25 PM
I want the preparation equations of Hematite Fe2o3 from pure iron Fe
And thanks???

mohammad algamal
20-08-2015, 12:45 AM
2Fe+3CL2 = 2FeCL3
FeCL3 + 3 NH4OH = Fe (OH)3 +3NH4CL
2Fe(OH)3 = heat FE2O3 = # H2O

محمد السيد وجدي قباري
22-08-2015, 01:16 AM
Fe + o2==fe3o4
fe3o4+o2=fe2o3

EasyRevisions
09-03-2016, 02:39 PM
2Fe+4O2-->Fe3O4
2Fe3O4+1/2 O2-->3Fe2O3